Debreceni Egyetem Germanisztikai Intézet
Postacím:4002 Debrecen,Pf. 400.
Email: germanistik@arts.unideb.hu

Tájékoztató a OMA képzés Tudományos projektmunka c. tárgyához

A hallgató feladata ezen a kurzuson egy önálló alkotómunkával, a szakmai követelményeknek megfelelően elkészített szemináriumi dolgozat benyújtása. Ennek az önálló alkotómunkának a filológiai és szakmai előkészítése a tárgy óralátogatással teljesítendő része (lsd. az órarendben), melyet a csoportnak egységesen egy oktató tart. A tanegység ezen része 14 óra/szemeszter, ami a gyakorlatban 7×2 órában kerül megtartásra a félév első felében.

A tanegység önálló munkával teljesítendő része egyéni konzultációs formában zajlik, az előzetesen kiválasztott témát felkínáló oktató irányítása alatt.

A dolgozat formai követelményei: A dolgozatnak mind filológiai apparátusát, mind tartalmát és nyelvezetét tekintve eleget kell tennie a tudományos munkákkal, illetve a szakdolgozattal szemben támasztott formai követelményeknek. A dolgozatot német nyelven kell elkészíteni, terjedelme minimum 15 000 leütés (szóközök nélkül).

Leadási határidő: a szorgalmi időszak utolsó tanítási napja

A dolgozat témái: A dolgozatok választható témái egybeeshetnek a későbbi szakdolgozat (illetve OTDK-dolgozat) témájával. A DETEP-es hallgatók saját kutatási témájukban, a DETEP-es témavezetőjükkel folytatott konzultációk keretében készíthetik el dolgozatot.

Az e félévre megadott konkrét témakörök:

Irodalom:
Grunda Marcell:
1. Konstruktionen der Fremdheit (in einem frei gewählten literarischen Text)
2. Zur Problematik der weiblichen Identität

Trippó Sándor:
1. Landeskundevermittlung mit graphischen Erzählformen: Comics und Zeitgeschichte im DaF-Unterricht
2. Vom Oktoberfest bis zum Atomausstieg: Deutschlandbilder in DaF-Lehrwerken

Pabis Eszter:
1. Grenzüberschreitungen und Grenzgängerinnen in der deutschsprachigen Migrationsliteratur der Gegenwart
2. Aktuelle Fragen und Formen der Holocaust-Erinnerung in der deutschen Erinnerungskultur

Nyelvészet:
Kertész András
1. Phraseme in einem deutschen Roman
2. Kollokationen eines ausgewählten Phrasems im Internet
3. Der Ursprungsbereich ’Körper’ in deutschen Phrasemen
4. Phraseme der Gefühle im Deutschen und Ungarischen
5. Ein vom Studierenden vorgeschlagenes Thema

Radványi Zsuzsanna
Gewalt in der Schule
Legasthenie im Fremdsprachenunterricht

Tóth Máté
Tendenzen, Fragen und Methoden der kognitiv-linguistischen Metaphernforschung
Tendenzen, Fragen und Methoden der kognitiv-linguistischen Metonymienforschung
Zu weiteren spezifischen Themen siehe die Themenliste zu den BA-Abschlussarbeiten

A tárgy felvétele:
A Neptun-rendszerben a tárgyat két kódon találjátok:

Tudományos projektmunka 1. (BTNM247OMA) – ez a közös rész, mindenkinek egy csoportban kell felvenni.

Tudományos projektmunka 2. (BTNM248OMA) – itt oktatónként külön kurzusként találjátok a Neptunban a tárgyat, itt tudtok az egyes oktatókhoz bejelentkezni a fentebbi témalista alapján.

A tantárgy teljesítése: A tárgy értékelése a benyújtott szemináriumi dolgozatra kapott gyakorlati jeggyel történik. Az értékelés részletes szempontjait és a dolgozattal szemben támasztott speciális tartalmi és formai követelményeket a témavezetők ismertetik az első konzultáción.

A tárgy teljesítésének további feltételei:
1. A hallgató legalább három alkalommal konzultáljon a témavezetővel, melyet egy konzultációs lap leadásával igazol (letölthető a honlapról az OMA-képzés-rovatból). A konzultációs lapot Szilágyi Katalin oktatásszervezőnél kell leadni legkésőbb a szorgalmi időszak utolsó tanítási napján.
2. A tárgy közös csoportban rendszeres óraként megtartott részénél max. 3×50 perc hiányzás.

Comments are closed.