Debreceni Egyetem Germanisztikai Intézet
Postacím:4002 Debrecen,Pf. 400.
Email: germanistik@arts.unideb.hu

Tájékoztató a OMA képzés Tudományos projektmunka c. tárgyához

A hallgató feladata ezen a kurzuson egy önálló alkotómunkával, a szakmai követelményeknek megfelelően elkészített szemináriumi dolgozat benyújtása. Ennek az önálló alkotómunkának a filológiai és szakmai előkészítése a tárgy óralátogatással teljesítendő része (lsd. az órarendben), melyet a csoportnak egységesen egy oktató tart. A tanegység ezen része 14 óra/szemeszter, ami a gyakorlatban 7×2 órában kerül megtartásra a félév első felében.

A tanegység önálló munkával teljesítendő része egyéni konzultációs formában zajlik, az előzetesen kiválasztott témát felkínáló oktató irányítása alatt.

A dolgozat formai követelményei: A dolgozatnak mind filológiai apparátusát, mind tartalmát és nyelvezetét tekintve eleget kell tennie a tudományos munkákkal, illetve a szakdolgozattal szemben támasztott formai követelményeknek. A dolgozatot német nyelven kell elkészíteni, terjedelme minimum 15 000 leütés (szóközök nélkül).

Leadási határidő: a szorgalmi időszak utolsó tanítási napja

A dolgozat témái: A dolgozatok választható témái egybeeshetnek a későbbi szakdolgozat (illetve OTDK-dolgozat) témájával. A DETEP-es hallgatók saját kutatási témájukban, a DETEP-es témavezetőjükkel folytatott konzultációk keretében készíthetik el dolgozatot.

Az e félévre megadott konkrét témakörök:

Irodalom- és kultúratudomány:

Horváth Andrea:

 1. Dimensionen der Fremdheit. Aktuelle Tendenzen in der Kulturwissenschaft
 2. Formen der deutschen Kulturvermittlung in Ungarn
 3. Kunst und Kultur um die Jahrhundertwende

KarlKatschthaler:

 1. Deutschsprachige Popularmusik: Analyse eines Neuen Deutschen Liedes nach der Fünf-Feld-Methode von Jens Reisloh
 2. Spielen mit Sprache: Möglichkeiten der Didaktisierung von Lyrik im Sprachunterricht am Beispiel Ernst Jandls

Kricsfalusi Beatrix:

 1. Inszenierung als Interpretation: klassische Dramen im deutschen Theater der Gegenwart
 2. Literarische und filmische Narration (Adaption eines deutschsprachigen literarischen Werkes)

Kovács Kálmán:

 1. Die Hungarus-Identität im Königreich Ungarn. Leben und Werk von Johann von Csaplovics (1780-1848)
 2. Die Hungarus-Identität im Königreich Ungarn. Leben und Werk von Samuel Bredeczky (1772-1812)
 3. Die Hungarus-Identität im Königreich Ungarn. Leben und Werk von Gregor(Gergely) Berzeviczy (1763-1822)

Grunda Marcell:

 

Nyelvészet:

Csatár Péter

 1. Metaphern in einem Diskursbereich (Partnerschaft, Politik, Sport)
 2.  Textanalyse. Mittel der Kohäsion in unterschiedlichen Texttypen (Gebrauchsanweisung,Wetterbericht,Todesanzeige)
 3. Probleme der Übersetzung

Radványi Zsuzsanna

 1. Gewalt in der Schule
 2. Legasthenie und Fremdsprachenunterricht

Tóth Máté

 1. Tendenzen, Fragen und Methoden der kognitiv-linguistischen Metaphernforschung
 2. Tendenzen, Fragen und Methoden der kognitiv-linguistischen Metonymienforschung

Zu weiteren spezifischen Themen siehe die Themenliste zu den BA-Abschlussarbeiten

A tárgy felvétele:
A Neptun-rendszerben a tárgyat két kódon találjátok:

Tudományos projektmunka 1. (BTNM247OMA) – ez a közös rész, mindenkinek egy csoportban kell felvenni.

Tudományos projektmunka 2. (BTNM248OMA) – itt oktatónként külön kurzusként találjátok a Neptunban a tárgyat, itt tudtok az egyes oktatókhoz bejelentkezni a fentebbi témalista alapján.

A tantárgy teljesítése: A tárgy értékelése a benyújtott szemináriumi dolgozatra kapott gyakorlati jeggyel történik. Az értékelés részletes szempontjait és a dolgozattal szemben támasztott speciális tartalmi és formai követelményeket a témavezetők ismertetik az első konzultáción.

A tárgy teljesítésének további feltételei:
1. A hallgató legalább három alkalommal konzultáljon a témavezetővel, melyet egy konzultációs lap leadásával igazol (letölthető a honlapról az OMA-képzés-rovatból). A konzultációs lapot Szilágyi Katalin oktatásszervezőnél kell leadni legkésőbb a szorgalmi időszak utolsó tanítási napján.
2. A tárgy közös csoportban rendszeres óraként megtartott részénél max. 3×50 perc hiányzás.

Comments are closed.