Debreceni Egyetem Germanisztikai Intézet
Postacím:4002 Debrecen,Pf. 400.
Email: germanistik@arts.unideb.hu

A BA-alapvizsga részletes dokumentációja

A vizsga összesen 5 részből áll, az írásbeli vizsga a szóbeli vizsgára bocsátás feltétele. Az egyes részjegyek átlaga adja az alapvizsga végeredményét.

Egy adott vizsgaidőszakon belül az egyes részvizsgák eredménye elszámolható, azaz az írásbeli részvizsgák esetén csak a sikertelen részt kell ismételni.

A sikeres alapvizsga feltétele, hogy a vizsgázó minden egyes vizsgarészen legalább elégségest érjen el. Amennyiben bármely vizsgarész eredménye elégtelen, úgy az egész alapvizsga érdemjegye is elégtelen lesz.

ÍRÁSBELI VIZSGA

a) Nyelvtani teszt (100 perc)

A vizsgázónak egy 8 feladatból álló tesztet kell megoldania szótár használata nélkül, a feladatok az első két szemeszterben hallgatott kurzusokon elsajátított ismereteket mérik fel. A teszt, illetve a teljes alapvizsga, a KER szintrendszerének megfelelően B2-es szintű nyelvtudást vár el. A feladat megoldásához szótár, illetve más segédeszköz nem használható.

0. feladat („beugró”): a rendhagyó igelista alapján 5 magyarul megadott igéből legalább 3 alakjainak megadása. Ha a vizsgázó ezt a feladatot nem teljesíti, akkor a nyelvtani teszt eredménye elégtelen.

1. feladat: különálló mondatokban vagy összefüggő autentikus szövegben 20 végződés pótlása. Minden helyes válasz 0,5 pontot ér.

2. feladat: különálló mondatokban vagy összefüggő autentikus szövegben 20 vonzat pótlása. Minden helyes válasz 0,5 pontot ér.

3. feladat: a jelentésben megfelelő ige kiválasztása után a Perfekt-alak helyes használata 10 példamondatban. Minden helyes megadott alak 1 pontot ér, 0,5 pont csak egyeztetési hiba esetén szerezhető.

4. feladat: 10 aktív mondat passzív mondattá alakítása (amennyiben lehetséges). Az átalakítás során szükség lehet módbeli segédigék betoldására. Az aktív mondat igeidejét és módját érintetlenül kell hagyni. Ahol lehetséges, az ágens megadása kötelező a passzív mondatban. Minden helyes megoldás 1 pontot ér.

5. feladat: 10 német nyelvű mondat átalakítása a módbeli segédigék használatára koncentrálva. Minden helyes megoldás 1 pontot ér.

6. feladat: 15 magyar mondat fordítása megadott szóanyag segítségével és a kijelölt nyelvtani szerkezetek használatával. Egy helyes mondat 2 pontot ér, az egyeztetési és egyéb hibákért 0,5 pont kerül levonásra. Amennyiben a vizsgázó nem használja a megadott szerkezetet, megoldása 0 pontot ér!

7. feladat: 10 kérdésből álló feleletválasztós nyelvtani teszt. A négy megadott válaszlehetőségből az egy helyes választ kell megjelölni. Minden megjelölt helyes megoldás 1 pontot ér.

8. feladat: egy autentikus német nyelvű újságszövegben 10 morfológiai, szintaktikai, szemantikai hiba javítása. A helyesen javított hibánként 1 pont jár, a megtalált, de nem vagy rosszul javított hibákért nem jár pont.

Teilaufgabe A: Grammatiktest

b) Hallás utáni szövegértés (kb. 25 perc)

A vizsgázónak ebben a vizsgarészben egy 7-9 perces rádióinterjú vagy ismeretterjesztő szöveg kétszeri meghallgatása után egy két feladatból álló tesztet kell kitöltenie. A meghallgatás előtt és után is 1,5 perc áll rendelkezésre a feladatok áttekintésére, a válaszok véglegesítésére. A két meghallgatás között 3 perc szünet van, a feladat megoldásához szótár, illetve más segédeszköz nem használható.

A tesztben előforduló gyakoribb feladattípusok:

-igaz-hamis állítások
-kifejtendő kérdések
-táblázatok kiegészítése/ javítása
-feleletválasztós teszt
-jegyzetek készítése
-összefoglaló kiegészítése

Teilaufgabe B: Hörverstehen-Test mit Schlüssel

Teilaufgabe B: Hörverstehen – Transkript

Teilaufgabe B_Hörverstehen_Audiodatei

c) Íráskészség (90 perc)

Teilaufgabe C: Schriftlicher Ausdruck (akik 2016 szeptemberében kezdték tanulmányaikat: A vizsgázónak ebben a vizsgarészben két szöveget (egy levelet/e-mailt és egy állásfoglalást) kell megírnia szótár és egyéb segédanyag használata nélkül. A levél/e-mail esetében panaszlevelet, érdeklődő, információkérő levelet kell megfogalmaznia. Az állásfoglalást kiegészíti néhány kérdés, illetve instrukció, melyet a vizsgázónak figyelembe kell vennie a fogalmazás elkészítése során, segítséget nyújt továbbá az adott témához kapcsolódó néhány vélemény, melyeket azonban a vizsgázó szó szerint nem vehet át.)

Teilaufgabe C: Schriftlicher Ausdruck (akik 2015 szeptemberében vagy korábban kezdték tanulmányaikat: A vizsgázónak ebben a vizsgarészben két szöveget (egy levelet/ e-mailt és egy összefoglalót) kell megírnia szótár és egyéb segédanyag használata nélkül. Az összefoglalás résznél vagy egy szépprózai részlet vagy egy ismeretterjesztő szöveg fordulhat elő. A levél/e-mail esetében pedig panaszlevelet, érdeklődő, információkérő levelet kell megfogalmaznia. Az összefoglalás szövege adott, a levél esetében pedig két lehetőség közül választhat a vizsgázó.)

Teilaufgabe C: Schriftlicher Ausdruck – Bewertungskriterien (mindenki számára)

 

SZÓBELI VIZSGA

Az egyes vizsgarészek előtt a vizsgázó számára 10-10 perc felkészülési idő áll rendelkezésre. A feladat megoldásához szótár, illetve más segédeszköz nem használható. A felkészülés során készített jegyzetet a vizsgázó használhatja, de nem olvashatja fel és a vizsga után köteles leadni a vizsgáztatóknak.

d) önálló témakifejtés (kb. 10 perc)

Akik 2016 szeptemberében kezdték tanulmányaikat vagy 2015-ben kezdtek, de a Verbális kommunikáció 1. és/vagy 2. tárgyat a 2016-17-es tanévben teljesítették:
A vizsgázó egy a tételsorból előzőleg kiválasztott témából egy legfeljebb 10 perces prezentációt (PowerPoint) tart. A vizsgáztatók az elhangzottakhoz vagy a témakör más aspektusához kérdéseket tehetnek fel. Ezt követően a vizsgázó húz egy másik témát a tételsorból, amellyel kapcsolatban a vizsgáztatók további kérdéseket tesznek fel.

Teilaufgabe D: Themenkatalog (akik 2016 szeptemberében kezdték tanulmányaikat)

Akik 2015 szeptemberében vagy korábban kezdték tanulmányaikat:
A vizsgázó a megadott társalgási témák közül kettőt kap és mutat be egy a vizsgalapon megadott aspektusból. A vizsgáztatók az elhangzottakhoz vagy a témakör más aspektusához kérdéseket tehetnek fel, de a cél a téma önálló, szabad bemutatása.
Többek kérdésére válaszolva: nem választhatják saját kérésre sem a 2016-ban kezdetteknek megadott tételsort illetve a prezentációs formát.

Teilaufgabe D: Themenkatalog (akik 2015 szeptemberében vagy korábban kezdték tanulmányaikat)

e) szövegelemzés, összefoglalás (kb. 10 perc)

A hallgató először saját szavaival összefoglalja a kapott rövid újságszöveget, majd kifejti az olvasottakkal kapcsolatos véleményét. Ezt követően a vizsgáztató a szöveg szókincséhez és az előforduló nyelvtani jelenségekhez tesz fel német nyelven kérdéseket, ad feladatokat.

Teilaufgabe E: Zusammenfassung und Textanalyse

 

Comments are closed.